Logo Korepetycje i kursy maturalne z matematyki

Matura z matematyki - niczego si? nie obawiaj!

Zapraszam na V edycj? kursu przygotowuj?cego do matury z matematyki.
Celem kursu jest:

  • kompleksowe przygotowanie do przyst?pienia do egzaminu maturalnego z matematyki,
  • pomoc w organizacji samodzielnej nauki i przygotowywaniu si? do okresowych sprawdzianw, egzaminw, prbnej matury,
  • rozwini?cie umiej?tno?ci sprawnego liczenia i rozwi?zywania zada? z matematyki,
  • wyrwnanie r?nic programowych.

Zapraszam do zapoznania si? z ofert?

Kurs maturalny

Zaj?cia prowadzone s? w kilkuosobowej grupie lub indywidualnie. Kurs sk?ada si? z 84 godzin lekcyjnych, dzi?ki czemu ka?dy ucze? b?dzie skutecznie przygotowany do egzaminu maturalnego.

Dowiedz si? wi?cej

Zaj?cia indywidualne

Proponowane s? dla uczniw potrzebuj?cych wyt?umaczenia zaj?? lekcyjnych oraz przygotowania do nadchodz?cego sprawdzianu. Indywidualne podej?cie do ucznia pozwala na jeszcze bardziej efektywne opanowanie materia?u.

Dowiedz si? wi?cej

Rozwi?zywanie zada?

Rozwi?zywanie zada? z matematyki oraz wyja?nienie zagadnie? matematycznych - szybka i wygodna metoda za po?rednictwem Internetu. Wysy?asz zapytanie i otrzymujesz odpowied? w ci?gu 24 godzin.

Dowiedz si? wi?cej